TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 03/2002/NQ-CP

Nghị quyết số 03/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2002 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 03 2002 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 3 năm 2002 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03 2002 NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2002 Trong ngày 04 và sáng ngày 05 tháng 3 năm 2002 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2002 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây 1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm định bổ sung dự án thuỷ điện Sơn La theo những nội dung Quốc hội yêu cầu. Từ sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá X các cơ quan của Chính phủ và Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã tích cực triển khai các nghiên cứu bổ sung theo yêu cầu nêu ra trong Nghị quyết số 44 2001 QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các Tổ chuyên môn các chuyên gia được Hội đồng thẩm định nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La huy động đã đánh giá toàn bộ hồ sơ dự án và thống nhất nhận định hồ sơ bổ sung đã cung cấp thêm nhiều thông tin làm rõ thêm nhiều vấn để có thể làm căn cứ xem xét rút ra một số kết luận quan trọng đã đủ căn cứ để trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo các nội dung và yêu cầu nêu ra trong Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này. Thuỷ điện Sơn La là một công trình quy mô lớn có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước ta song cũng có nhiều vấn đề rất phức tạp trong sự xem xét tổng thể. Vì vậy cho đến nay vẫn còn có ý kiến khác nhau về dự án quan trọng này. Chính phủ khẳng định rõ việc xây dựng dự án thuỷ điện Sơn La cần xem xét tổng hợp các yếu tố trong đó phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Tại cuộc họp này Văn phòng Chính phủ đã gửi phiếu xin ý kiến các thành viên Chính phủ về một số nội dung quan trọng của dự án thuỷ điện Sơn La theo yêu cầu nêu ra trong Nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.