TAILIEUCHUNG - Quyết Định Số: 16/2010/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------Số: 16/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bến Tre, ngày 03 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Số 16 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bến Tre ngày 03 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Căn cứ Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Căn cứ Thông tư số 06 2007 TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 664 TTr-STNMTngày 27 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định chung 1. Diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ lộ giới như sau STT Đơn vị hành chính Đất ở m2 Đất nông nghiệp m2 1 Tại các phường 36 100 2 Tại các thị trấn 50 200 3 Tại các xã 70 300 2. Đối với diện tích đất ở ngoài mức diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này các thửa đất được phép tách thửa phải có - Chiều rộng mặt tiền bằng hoặc lớn hơn 4 bốn mét. - Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 bốn mét. 3. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất phân lô theo quy hoạch được duyệt diện tích tối thiểu thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.