TAILIEUCHUNG - Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài thông tin lĩnh vực thống kê:hành', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tư pháp Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí câp bản chính đăng ký 1. lại việc tử có yếu tố nước ngoài đồng 01 Quyết định số bản chính. 17 2007 QĐ-UBND. 2. Lệ phí câp bản sao đăng ký lại đồng 01 Quyết định số Tên phí Mức phí Văn bản qui định việc tử có yếu tố nước ngoài bản sao 17 2007 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng tử Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người đi khai tử cho người đã chết hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp tại Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và cho phiếu hẹn ngày cá nhân đến nhận giấy chứng tử. 2. Cán bộ chuyên trách hộ tịch Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu người đi khai tử bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh chưa đầy đủ. Cán bộ chuyên trách hộ tịch Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký khai 3. Tên bước Mô tả bước tử và bản chính giấy chứng tử trình Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp 1 bản chính giấy chứng tử cho người đi đăng ký khai tử. Bản sao cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai tử. Giấy chứng tử cũ được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ đăng ký khai tử và dưới tiêu đề của bản chính giấy chứng tử phải ghi rõ Đăng ký lại Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký lại việc tử. Giấy chứng tử cũ hoặc các giấy tờ cần thiết chứng minh việc đăng ký lại là 2. đúng 3. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người đi khai tử Số bộ hồ sơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.