TAILIEUCHUNG - Quyết định số 673/2003/QĐ-UB

Quyết định số 673/2003/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh (doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập) thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 673 2003 QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYÊN CÔNG TY KHO BÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP THÀNH ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY Địa Ốc sài gòn. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 Căn cứ Nghị đinh số 50 CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38 CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50 CP Xét Thông báo số 266 ĐMDN ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 972 CV-VP ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn Xét Tờ trình số 38 KHĐT-KD ngày 07 tháng 02 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Nay chuyển Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn - thành lập theo quyết định số 233 QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn. Điều Tên đơn vị hạch toán phụ thuộc là Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh trụ sở đặt tại 198 Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Điều Ngành nghề kinh doanh của đơn vị phụ thuộc kinh doanh kho bãi xây dựng kho bãi. Kinh doanh nhà xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng. Điều Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn Giám đốc Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm Giao nhận nguyên trạng cơ sở vật chất máy móc thiết bị vốn tài sản các hợp đồng kinh tế dở dang công nợ nếu có lao động nhiệm vụ của Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức sắp xếp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.