TAILIEUCHUNG - Quyết Định Số: 77/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------Số: 77/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số 77 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh ngày 02 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP cung cấp thông tin TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 Căn cứ Nghị định số 88 2009 NĐ-CP ngày 19 10 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Căn cứ Thông tư số 17 2009 TT-BTNMT ngày 21 10 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế phối hợp cung cấp thông tin trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất và quản lý hồ sơ . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan Văn phòng UBND tỉnh các Sở Ban ngành thuộc UBND tỉnh UBND các huyện thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. . TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ Ban hành kèm theo Quyết định số 77 2010 QĐ- UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định cơ chế phối hợp cung cấp thông tin trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất gọi tắt là Giấy chứng nhận và quản lý hồ sơ giữa cơ quan

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.