TAILIEUCHUNG - Quyết định số 540/2003/QĐ-UB

Quyết định số 540/2003/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 540 2003 QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2003 VÀ THÀNH LẬP BAN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 63 2001 NĐ-CP ngày 14 9 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Căn cứ Quyết định số 42Ọ6 QĐ-ỢB-KT ngày 14 8 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Căn cứ Quyết định số 5075 QĐ-UB ngày 06 12 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63 2001 NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xét đề nghị của Tổng Công ty Du lịch Sài gòn tại công văn số 562 TCT TC ngày 20 11 2002 và công văn số 335 CV-TC ngày 27 12 2002 của Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn về việc đề cử danh sách Ban chuyển đổi doanh nghiệp Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Nay chấp thuận cho doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn được tiến hành chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2003 và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp đối với Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn gồm các Ông-Bà sau đây 1- Trưởng Ban ông Huỳnh Văn Cường Giám đốc Bí thư Đảng ủy. 2- Phó Ban ông Nguyễn Quốc Hiến Phó Giám đốc Công ty. 3- ủy viên Thường trực bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền Trưởng Phòng Kế toán-Tài vụ. 4- Các ủy viên khác - Ông Đặng Hữu Sự Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh - Bà Võ Thị Phi Yến Phó Phòng Tổ chức-Hành chánh Chủ tịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.