TAILIEUCHUNG - Quyết định số 555/2003/QĐ-UB

Quyết định số 555/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 555 2003 QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CỦ CHIVÀO XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CỦ CHI VÀ ĐỔI TÊN THÀNH CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CỦ CHI. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 4 1995 Căn cứ Nghị đinh số 50 CP ngày 28 8 1996 của Chính phủ về thành lập tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38 CP ngày 28 4 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50 CP Xét Thông báo số 183 ĐMDN ngày 02 10 2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 1228 UB ngày 18 10 2002 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi Xét Tờ trình số 25 KHĐT-ĐKKD ngày 20 01 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Nay sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi doanh nghiệp Nhà nước-thành lập theo quyết định số 156 QĐ-UB ngày 03 12 1992 của ủy ban nhân dân thành phố vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích-thành lập theo quyết định số 6079 QĐ-UB-KT ngày 29 10 1997 của ủy ban nhân dân thành phố và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi. Điều Trụ sở của Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi đặt tại Khu phố 2 thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Điều Ngành nghề kinh doanh của Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi giữ nguyên ngành nghề đã có của Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và bổ sung thêm chức năng của Xí nghiệp Công trình giao thông công cộng Củ Chi cụ thể bổ sung thêm sửa chữa xây dựng các công trình giao thông thủy lợi dân dụng và công nghiệp. Dịch vụ vật tư phục vụ giao thông vận tải. Điều Vốn của Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi sau khi sáp nhập và đổi tên là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.