TAILIEUCHUNG - Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 134 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Lao động- Thương binh và Xã hội Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Điều 3. Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện Phương án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 Ban hành kèm theo Quyết định số 134 QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100 VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN 1. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.