TAILIEUCHUNG - Quyết Định Số: 850/QĐ-CP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 850/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 850 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Lấy ngày 03 tháng 10 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam . Điều 2. Việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam hàng năm phải đảm bảo những nội dung yêu cầu 1. Thiết thực tiết kiệm có hiệu quả và tránh hình thức. 2. Giáo dục truyền thống động viên phong trào thi đua lao động công tác nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ công chức viên chức trong ngành Quản lý Đất đai Việt Nam. 3. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành Quản lý Đất đai Việt Nam gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Truyền thống của ngành Quản lý Đất đai Việt Nam theo đúng nội dung yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng - Viện Kiểm sát nhân dân .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.