TAILIEUCHUNG - Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng (Đề thi B)

Đề thi tin học của Trung tâm tin học Sở GD-ĐT Tiền Giang. Thời gian làm bài 90 phút. . | SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG ĐỀ THI B - Ca 3 KÌ THI CHỨNG CHỈ A-B TIN HỌC ỨNG DỤNG Khoá ngày : 29/08/2010 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) Hướng dẫn làm bài : Thí sinh sẽ được giáo viên coi thi thông báo đĩa làm bài, sau đó hãy tạo trong đĩa làm bài một thư mục có tên là SBD???? (Dấu ???? đại diện cho số báo danh của thí sinh). Toàn bộ các bài làm của thí sinh phải được lưu trong thư mục này ( qui ước gọi là thư mục bài làm), nếu lưu sai sẽ bị mất bài. NỘI DUNG ĐỀ THI Taïo moät cô sôû döõ lieäu mang teân chöùa caùc table coù noäi dung nhö sau: HocSinh MaHS HoTen Phai NgaySinh NoiSinh MaLop 001 Võ Thu Hà Yes 1/25/1990 Tiền Giang 03 002 Lý Lệ Hoa Yes 3/27/1993 Long An 02 003 Huỳnh Thanh Trà No 6/24/1995 Bến Tre 05 004 Phạm Anh Khoa No 9/29/1991 Vĩnh Long 01 005 Hồ Bích Đào Yes 10/16/1992 Tiền Giang 04 006 Nguyễn Thế Bình No 1/23/1990 Tiền Giang 06 007 Trịnh Minh Quang No 7/14/1994 Đồng Tháp 02 008 Trần Thị Ngọc Bích Yes 3/23/1993 Tiền Giang 03 009 Dương Thị Lê Yes 1/10/1990 Bến Tre 01 010 Trần Thanh Phong No 12/10/1955 Tiền Giang 04 011 Trần Văn Lâm No 11/10/1992 Tiền Giang 05 Diem MaDiem MaHS MaMon MaGV Diem 0001 001 V 01 0002 001 T 02 0003 001 A 03 0004 001 V 01 0005 002 A 03 0006 004 V 01 0007 005 A 03 0008 002 T 04 0009 003 A 03 0010 002 V 01 0011 002 A 03 0012 003 T 02 0013 003 A 03 0014 003 V 01 0015 002 V 02 Yêu cầu : Căn cứ vào dữ liệu, tự xác định cấu trúc các table. Qui định khóa chính cho các table : Table Khóa chính Mon MaMon Lop MaLop GiaoVien MaGV HocSinh MaHS Diem MaDiem Quan hệ giữa các bảng : Câu 1) Tạo cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa các bảng như trên. Câu 2) Tạo các query theo yêu cầu. a) Q1: hiển thị bảng điểm học sinh khối 11 ( 2 kí tự đầu của tên lớp xác định khối), thông tin gồm : lớp, họ tên, nữ ( đánh dấu X nếu là nữ, nam để trống),ngày sinh, tên môn, điểm, giáo viên. b) Q2 : hiển thị điểm trung bình cộng học sinh khối 12, thông tin gồm : lớp, họ tên, ngày sinh, tên môn, điểm trung bình cộng. c) Q3 : hiển thị danh sách học sinh có tổng số điểm môn toán cao nhất, thông tin gồm : lớp, họ tên, ngày sinh, tổng số điểm. Câu 3) Tạo báo cáo bảng điểm học sinh theo lớp. Yêu cầu : o Nhóm theo Lớp, cùng lớp sắp xếp theo họ tên, cùng họ tên sắp xếp theo môn. o Ẩn các thông tin trùng lắp về họ tên, nữ, ngày sinh. Câu 4) Tạo form nhập điểm: Yêu cầu : Tạo SubForm Bảng điểm liên kết với MainForm qua khóa MaHS. Tắt các nút di chuyển của Access, tạo các nút di chuyển của người dùng trên MainForm, khi không thể di chuyển xuất thông báo lỗi bằng tiếng Việt ( không dấu). HẾT

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.