TAILIEUCHUNG - Đăng ký khai sinh trẻ em bị bỏ rơi.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khai sinh trẻ em bị bỏ rơi.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Dang ky khai sinh tre em bi bo roi. Thong tin Linh vuc thong ke Hanh chinh tu phap Co quan co tham quyen quyet dinh Uy ban nhan dan cap xa Co quan truc tiep thuc hien TTHC Uy ban nhan dan cap xa Co quan phoi hop neu co Ban nhan dan ap. Co so Y te. Cach thuc thuc hien Tru so co quan hanh chinh Thai han giai quyet 01 ngay lam viec. Doi tuong thuc hien Ca nhan TTHC yeu cau tra phi le phi Khong Ket qua cua viec thuc hien TTHC Ban nhan dan ap. Co so Y te Cac budc 1. Ten budc Mo ta budc Nguai phat hien tre so sinh bi bo roi co trach nhiem bao ve tre va bao ngay cho Uy dan nhan dan Cong an cap xa noi tre bi bo roi de lap bien ban va tim nguai hoac to chuc tam thai nuoi duang tre em do. Tên bước Mô tả bước Ủy dân nhân dân cấp xã nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp các thông tin về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng nếu không tìm thấy cha mẹ đẻ thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh. Khi đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi họ tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh nếu không có cơ sở để xác định ngày sinh và nơi sinh thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh nơi sinh là địa phương nơi lập biên bản quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ trẻ bị bỏ rơi . Trong trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi thì cán bộ Tư pháp hộ tịch căn cứ vào Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha mẹ nuôi vào phần ghi về cha mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của con nuôi trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ cha mẹ nuôi nội dung ghi chú này phải được giữ bí mật chỉ những người có thẩm quyền mới được tìm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.