TAILIEUCHUNG - Đề thi thử hóa lần 1 trường THPT Nguyễn Du

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa lần 1 trường thpt nguyễn du', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Đề thi môn Hóa Học - Khối A - B Năm học 2010 - 2011 Thời gian làm bài 90 phút. Mã Đề 107 Câu 1 Cho các dd sau Metylamoni clorua đietylamin phenylamoni clorua aniline natri phenolat kali axetat toludin CH3-C6H4-NH2 lisin axit glutamic. Số dd có thể làm quỳ tím hóa xanh là A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 2 Cho 6 72 gam Fe vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 0 375M và H2SO4 0 5M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO sản phẩm khử duy nhất . Cô cạn dd trong bình sau phản ứng khối lượng chất rằn thu được là A. 20g B. 32 47g C. 24 2g D. 31 35g Câu 3 Oxi hoá a mol HCHO bằng oxi xt thu được hỗn hợp X gồm HCHO và HCOOH. Cho hỗn hợp X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 sau phản ứng hoàn toàn thu được 2 5a mol Ag. Vậy hiệu suất phản ứng oxi hóa là A. 62 5 . B. 67 7 . C. 75 0 . D. 37 5 Câu 4 Chất X chứa C H O có phân tử khối 90u tác dụng với Na dư cho số mol H2 đúng bằng số mol chất X. X có thể là Axit oxalic 1 butandiol 2 axit 2-hidoxypropanoic 3 axit butanoic 4 . Kết luận đúng là A. 1 2 3 4 B. 1 3 C. 1 2 3 D. 1 2 Câu 5 Cho 50 ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là A. 18 15 gam B. 14 35gam C. 19 75 gam. D. 15 75 gam. Câu 6 Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg Al Zn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0 1 mol N2O và 0 1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối khan. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là A. 0 45 mol. B. 0 4 mol. C. 0 35mol. D. 0 3 mol Câu 7 So sánh nào sau đây là không đúng khi nói về ăn mòn điện hóa và sự điện phân A. Trong hệ phản ứng đều có dòng điện một chiều B. Đều diễn ra các phản ứng oxihoas khử trên bề mặt các điện cực C. Ở anot đều diễn ra quá trình oxihoas catot diễn ra quá trình khử. D. Anot là cực dương catot là cực âm Câu 8 Cho bốn hỗn hợp mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau Na2O và Al2O3 Cu và Fe2 SO4 3 BaCl2 và NaHSO4 Na và Ca HCO3 2. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.