TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 04

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 04', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 4 Thời gian 90phút Gợi ý Tất cả các câu hỏi tính toán đều sử dụng công thức giải với thời gian dưới 1 phút . Câu 1 Đốt cháy hoàn toàn một rượu ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1 5 lần thể tích khí CO2 thu được ở cùng điều kiện . Công thức phân tử của X là A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H4O D. c3h8O2 Câu 2 Để làm mất tính cứng của nước có thể dùng A. K2CO3 B. kHsO 4 C. K2SO4 D. NaNO3 Câu 3 Axit acrylic CH2 CH-COOH có công thức chung là A. C2H3COOH n B. C2nH3nCOOH C. CnH2n - 1COOH D. CnH2nCOOH Câu 4 Trộn 100ml dung dịch Ba OH 2 0 5M với 100ml dung dịch KOH 0 5M được dung dịch X. Nồng độ mol l của ion OH- trong dung dịch là A. 0 25M B. 0 75M C. 0 5M D. 1 5M Câu 5 Este X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra rượu metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOCH3 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 Câu 6 Nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài là np4. Ion X có điện tích là Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 A. 1- B. 2- C. 1 D. 2 Câu 7 Cho 1 8 gam một axit A đơn chức pứ hết với NaHCO3. Dẫn hết khí thu được vào bình ddKOH dư thấy khối lượng chất tan trong bình tăng 0 78 gam. Vậy A có CTCT A. C2H5 COOH B. C3h7cOOH C. CH3COOH D. CH2 CHCOOH Câu 8 Cho các hợp chất hữu cơ sau 1 etandiol - 1 2 2 propandiol - 1 3 3 propandiol - 1 2 4 glixerin. Các chất nào là đồng phân của nhau A. 1 2 B. 1 4 C. 2 3 D. 1 2 3 Câu 9 Chất hữu cơ A C3H8Ox chỉ chứa một loại chức phản ứng được với Na có số đồng phân là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 10 Cho 0 336 lit SO2 đkc pứ với 200ml dd NaOH thu được 1 67 g muối. Nồng độ ddNaOH đem pư là A. 0 01M B. 0 1 M C. 0 15 M D. 0 2 Câu 11 Một chất hữu cơ X chứa C H O chỉ chứa một loại chức cho 2 9g X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu được 21 6g Ag. Vậy X có thể là A. HCHO B. OHC - CHO C. CH2 CHO 2 D. C2H5 - CHO Câu 12 Đun rượu A .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.