TAILIEUCHUNG - Kiểu mảng (tiết 2/2)

Kiến thức. - Biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng hia chiều. - Biết được cách tạo kiểu mảng hai chiều, cách khai báo biến, tham chiếu đến từng phần tử của mảng. 2. Kĩ năng. - Tạo được kiểu mảng hai chiều và khai báo biến mảng hai chiều trongngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng đúng biến mảng để giải quyết một số bài toán cụ thể . | Kiểu mảng tiết 2 2 I. mục tiêu. 1. Kiến thức. - Biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng hia chiều. - Biết được cách tạo kiểu mảng hai chiều cách khai báo biến tham chiếu đến từng phần tử của mảng. 2. Kĩ năng. - Tạo được kiểu mảng hai chiều và khai báo biến mảng hai chiều trongngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng đúng biến mảng để giải quyết một số bài toán cụ thể . II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên. - Máy vi tính máy chiếu Projector sách giáo khoa máy chiếu Overhead phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Sách giáo khoa. III. Hoạt động dạy - học . 1. Hoạt động Tìm hiểu ý nghĩa của kiểu mảng hai chiều a. Mục tiêu - Học sinh biết được ý nghĩa và sự cần thiết của kiểu mảng hai chiều trong việc giải quyết một số bài toán. b. Nội dung Bài toán Viết chương trònh để in ra màn hình bảng cửu chương có dạng như sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81 - Khái niệm Mảng hai chiều là một bảng các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. - Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có quy tắc cho phép xác định tên kiểu mảng hai chiều số lượng phần tử của mỗi chiều kiểu dữ liệu của từng phần tử cách khai báo một biến mảng và cách tham gia chiếu đến từng phần tử của mảng. b. Các bước tiến hành hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu ví dụ trong sách giáo khoa. Tính và đưa ra màn hình bảng cửu chương. - Hỏi Sử dụng kiến thức về mảng một chiều hãy đưa ra cách sử dụng kiểu mảng đó để lưu trữ bảng cưu chương. - Với cách lưu trữ như vậy ta phải khai báo bao nhiêu biến mảng - Có những khó khăn gì - Để khắc phục các khó khăn này 1. Chú ý theo dõi yêu cầu và dẫn dắt của giáo viên. - Sử dụng 9 mảng một chiêu một mảng lưu một hàng của bảng. - Khai báo 9 mảng một chiều. - Khai báo nhiều biến viết chương trình nhập xuất dữ liệu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.