TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 02

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 2 Thời gian 90phút Câu 1 Hòa tan 2 49 gam hh 3 kim loại Mg Fe Zn bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 1M thu được1 344 lít H2 đkc Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là A. 1 2 lít B. 0 24 lít C. 0 06 lít D. 0 12 lít Câu 2 Đun hhX gồm 2 chất hữu cơ A B với H2SO4 đặc ở 140OC thu được 3 6 gam hhB gồm 3 ête Có số mol bằng nhau và 1 08 gam nước. Hai chất hữu cơ là A. CH3OH và C3H7OH B. CH3OH và c2h5OH C. C3H7OH và CH2 CH-CH2OH D. C2H5OH và CH2 CH-CH2OH Câu 3 Cho 31 9 gam hỗn hợp Al2O3 ZnO FeO CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28 7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 đktc . Thể tích H2 là A. 6 72 lít B. 11 2 lít C. 5 6 lít D. 4 48 lít Câu 4 X là rượu bậc II có CTPT C6H14O. Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1700C chỉ tạo một anken duy nhất. Tên của X là A. 2 2-đimetylbutanol-3 B. 2 3-đimetylbutanol-3 C. 3 3-đimetylbutanol-2 D. 2 3-đimetylbutanol-2 Câu 5 Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là A. CH3-CH2-OH B. CH2 CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH CH-CH2-OH D. CH2 CH-CH2-OH . Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 Câu 6 Để nhận biết NaHCO3 và NH4HSO4 ta có thể dùng A. ddHCl B. ddBa OH 2 C. ddNaOH D. A B C đều được Câu 7 Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư thu được 1 008 lít H2 đkc . Cô cạn dung dịch thu được 7 32 g rắn. Vậy m có thể bằng A. 3g B. 5 016g C. 2 98g D. 4 25 g Câu 8 Cho 8 8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M được 6 72 lít đkc khí hiđro Hai kim loại đó là A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. A B neàu nuùng Câu 9 Có các phản ứng 1 Fe3O4 HnO3 2 FeO HNO3

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    212    1    22-04-2024
20    249    2    22-04-2024
46    187    0    22-04-2024
8    172    0    22-04-2024
20    198    2    22-04-2024
23    155    0    22-04-2024
75    136    0    22-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.