TAILIEUCHUNG - Đăng ký hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hội thảo tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm Thông tin Lĩnh vực thống kê Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Y tế tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thẩm định nội dung thông tin quảng cáo mỹ phẩm đ hồ sơ Quyết định số 59 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC PhiÕu tiÕp nhẼn quảng cáo mỹ phẩm Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký hội thảo tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ và nộp lệ phí 2. theo qui định hiện hành thì gửi cho đơn vị cá nhân nộp hồ sơ đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. 3 Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội Tên bước Mô tả bước thảo sự kiện giới thiệu mỹ phẩm như nội dung đã đăng ký. Nếu hồ sơ đăng ký hội thảo tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm chưa đầy đủ hợp lệ thì Sở Y tế có văn bản thông báo đơn vị cá 4. . - . Ẵ - Â Â nhân đăng ký hội thảo tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ sửa đổi bổ sung Sở Y tế gửi cho đơn vị cá nhân đăng ký quảng cáo Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung hội thảo đã sửa đổi bổ sung nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi 6. bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo như nội dung đã sửa đổi. 7. Lưu trữ hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Y Dược Hồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.