TAILIEUCHUNG - Quyết định số 13/2003/QĐ-UB

Quyết định số 13/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 13 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 29 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 325 TT TCCP-DL ngày 28 tháng 5 năm 1993 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ nay là Bộ Nội vụ và Tổng Cục Du lịch hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Du lịch ở địa phương Căn cứ Quyết định số 4310 QĐ-UB-NCVXngày 20 12 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Căn cứ Quyết định số 1282 QĐ-UB-NC ngày 25 8 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Du lịch thành phố Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch thành phố tại công văn số 441 CV-SDL ngày 01 10 2002 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 145 TCCQ ngày 22 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố. Điều Quyết định này có hiệu lực kể từ từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với quyết định này. Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Du lịch Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận - Như điều 3 - Bộ Nội vụ TC Du lịch VN - TT TU TP - Thường trực - Ban TTVH TU Ban VHXH - Ban Tổ chức Chính quyền TP 2b - VPHĐ-UB Các PvP Các Tổ nCtH - Lưu TM-H PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Nhân QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT Đ ĐỘNG CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 13 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.