TAILIEUCHUNG - Quyết Định Số: 09/2010/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------Số: 09/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Tuyên Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÂN LOẠI MỘT SỐ KHU VỰC ĐẤT, VỊ TRÍ ĐẤT; BỔ SUNG GIÁ ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Số 09 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang ngày 25 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG PHÂN LOẠI MỘT SỐ KHU VỰC ĐẤT VỊ TRÍ ĐẤT BỔ SUNG GIÁ ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Pháp lệnh giá số 40 2002 PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X ngày 26 4 2002 Căn cứ Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 12 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá Nghị định số 75 2008 NĐ-CP ngày 09 6 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 15 12 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh giá Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 10 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Nghị định số 123 2007 NĐ-CP ngày 27 7 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Căn cứ Thông tư số 145 2007 TT-BTC ngày 06 12 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123 2007 NĐ-CP ngày 27 7 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188 2004 NĐ-CP Căn cứ Quyết định số 20 2008 QĐ-UBND ngày 21 9 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí phân vùng phân loại đường phố và phân vị trí đất làm căn cứ phân vùng phân loại đường phố phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Căn cứ Quyết định số 24 2009 QĐ-UBND

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.