TAILIEUCHUNG - Quyết định số 94/2004/QĐ-BCN

Quyết định số 94/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty May Hưng Yên thành Công ty cổ phần May Hưng Yên do Bộ Công Nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 94 2004 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY HƯNG YÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Tờ trình số 1614 TTr HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2004 Phương án cổ phần hoá Công ty May Hưng Yên và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 27 tháng 8 năm 2004 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty May Hưng Yên doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 51 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 49 00 Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty May Hưng Yên tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá Quyết định số 2025 QĐ-TCKT ngày 02 tháng 8 năm 2004 của Bộ Công nghiệp là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. 4. về chi phí cổ phần hoá đào tạo lại và giải quyết lao động dôi dư Công ty làm thủ tục báo cáo Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển Công ty May Hưng Yên thành Công ty cổ phần May Hưng Yên -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.