TAILIEUCHUNG - Đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc Thông tin Lĩnh vực thống kê Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Y tế tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phiếu tiếp nhận Hồ sơ Các bước 1. Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ vÒ Sở Y tế Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký Hội thảo 2. giới thiệu thuốc hợp lệ thì gửi cho đơn vị cá nhân đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung thì đơn 3. vị cá nhân đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc được quyền tổ chức Hội thảo như nội dung đã đăng ký. Nếu hồ sơ đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc chưa hợp lệ thì Sở 4. Y tế có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung Hội thảo đã sửa đổi bổ sung nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung thì đơn vị được tổ chức Hội thảo như nội dung đã sửa đổi. 6. Tên bước Mô tả bước Lưu trữ hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ Y Dược Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế theo mẫu 2a 2. Chương trình hội thảo dự kiến 3. Nội dung từng báo cáo tên và chức danh khoa học của người báo cáo 4. Tài liệu dự định trưng bày phát hành tại hội thảo 5. Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo 6. Các tài liệu tham .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.