TAILIEUCHUNG - Quyết định 75/2004/QĐ-BTC

Quyết định 75/2004/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức Luật sư nước ngoài và Luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 75 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75 2004 QĐ - BTC NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI VÀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Căn cứ Nghị định số 87 2003 NĐ-CP ngày 22 7 2003 của Chính phủ về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài luật sư nước ngoài tại Việt Nam Theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn số 1108 T-BTTP ngày 16 7 2004 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập đăng ký hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. Tổ chức luật sư nước ngoài luật sư nước ngoài xin cấp giấy phép thành lập đăng ký hoạt động thay đổi nội dung giấy phép xin cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo mức thu tại Biểu mức thu quy định kèm theo Quyết định này khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập đăng ký hoạt động thay đổi nội dung giấy phép xin cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam. Điều 3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thay đổi nội dung giấy phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam cho phép lập chi nhánh công ty luật nước ngoài công ty luật hợp danh nước ngoài và Việt Nam cấp giấy phép cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí theo quy định tại Quyết định này dưới đây gọi chung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN