TAILIEUCHUNG - Ôn thi ĐH môn hóa_Phản ứng andehyt

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đh môn hóa_phản ứng andehyt', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phan ưng tra ng gương ĐIEU KIEN -e- H O Hợp chết hưu cô phai co nho m eac hchc co nho m Andehyt -e- H O HCOOH Este hoác Muối cUa HcOoH Gluxit Glucozö .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN