TAILIEUCHUNG - Báo cáo y học: "THEO DõI huyết áp LƯU ĐộNG 24 Giờ ở BệNH NHÂN TĂNG huyết áp Có HộI CHứNG CHUYểN HóA"

Qua theo dõi huyết áp (HA) l-u động 24 giờ ở 55 bệnh nhân (BN) tăng HA (THA), trong đó 30 BN có hội chứng chuyển hóa (HCCH) và 25 BN không có HCCH, chúng tôi thấy: (HA) trung bình (24 giờ, ngày, đêm), HA tâm thu (24 giờ, ngày, đêm) và HA tâm tr-ơng (24 giờ, ngày, đêm) ở nhóm THA có HCCH cao hơn ở nhóm THA không có HCCH. Tỷ lệ biến đổi HA kiểu non-dipper ở nhóm THA có HCCH cao hơn so với nhóm THA không có HCCH (73,3% so với 52%). . | THEO DÕI HUyẾT Áp LƯU ĐỘNG 24 GIỜ ỏ BỆNH NHÂN TĂNG HUyẾT Áp CÓ HỘI CHỨNG CHUYEN hóa Nguyễn Duy Toàn Nguyễn Oanh Oanh Đoàn Văn Đệ Trần Đúc Hùng và CS TÓM TẮT Qua theo dõi huyết áp HA lưu động 24 giờ ở 55 bệnh nhân BN tăng HA THA trong đó 30 BN có hội chứng chuyển hóa HCCH và 25 BN không có HCCH chóng tôi thấy HA trung bình 24 giờ ngày đêm HA tâm thu 24 giờ ngày đêm và HA tâm trương 24 giờ ngày đêm ở nhóm THA có HCCH cao hơn ở nhóm THA không có HCCH. Tỷ lệ biến đổi HA kiểu non-dipper ở nhóm THA có HCCH cao hơn so với nhóm THA không có HCCH 73 3 so với 52 . Từ khóa Tăng huyết áp Hội chứng chuyển hóa Huyết áp 24 giờ. AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME SUMMARy Ambulatory blood pressure monitoring ABPM was performed in 55 hypertensive patients 30 patients with metabolic syndrome MS 25 patients without MS . The results showed that hypertensive patients with MS had higher average blood pressure 24 hours day-time night-time higher systolic blood pressure 24 hours day-time night-time and diastolic blood pressure 24 hours day-time night-time . The percentage of a non-dipper profile in patients with MS was higher than that in patients without Ms vs 52 . Key words Hypertension Metabolic syndrome Ambulatory blood pressure monitoring. ĐẶT VẤN ĐỀ Tăng huyết áp THA là bệnh hay gặp ở Việt Nam cũng như trên thế giới tỷ lệ bệnh ngày càng tăng. THA gây ra nhiều biến chứng trong đó có các biến chứng nặng như nhồi máu cơ tim cấp suy tim đột quỵ não suy thận. THA là một triệu chứng trong hội chứng rối loạn chuyển hóa glucose lipid béo trung tâm. Trong HCCH việc kiểm soát HA khó khăn hơn và tỷ lệ biến chứng tim mạch sẽ tăng lên. Do đó theo dõi HA lưu động trong 24 giờ ở BN THA có HCCH là cần thiết. Đây là cơ sở liên quan chặt chẽ với tổn thương cơ quan đích dự báo nguy cơ tim mạch theo dõi điều trị THA và cung cấp giá trị HA chính xác hơn so với phương pháp đo HA tại phòng khám. Tuy nhiên ở trong nước các công trình nghiên cứu sự biến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN