TAILIEUCHUNG - Câu hỏi tĩnh học

Câu 1 : Chọn câu sai khi nói về trọng tâm của vật : a) Một vật rắn xác định chỉ có một trọng tâm b) Trọng tâm là điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật. c) Vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm là tâm đối xứng của vật. d) Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm thì vật chuyển động tịnh tiến | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Câu 1 Chọn câu sai khi nói về trọng tâm của vật a Một vật rắn xác định chỉ có một trọng tâm b Trọng tâm là điểm đặt trọng lực tác dụng vào vật. c Vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm là tâm đối xứng của vật. d Nếu lực tác dụng có phương qua trọng tâm thì vật chuyển động tịnh tiến Câu 2 Một vật có trọng lượng 100 N đặt trên mặt phẳng nghiêng a 300 thì vật đứng yên. Vậy lưc ma sát tác dụng lên vật là a 50 73 N b 50N c Đáp số khác d Không xác định Câu 3 Một vật rắn chịu tác dụng của một lực F. Chuyển động của vật là chuyển động a Tịnh tiến b Quay c Vừa quay vừa tịnh tiến d Không xác định Câu 4 Chọn câu phát biểu đúng a Mô men lực chỉ phụ thuôc vào độ lớc của lực b Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định c Ngẫu lực là hệ hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau có giá khác nhau cùng tác dụng vào một vật. d Ngẫu lực không có đơn vị đo Câu 5 Cho hệ 2 vật cùng khối lượng m cùng vận tôc v chuyển động ngược chiều. Động lượng của hệ là a mv b 2mv c 0 d Đáp số khác Câu 6 Cánh tay đòn của lực F đối với tâm quay O là a Khoảng cách từ O đến điểm đặt của lực F b Khoảng cách từ O đến ngọn của vec tơ lực F c Khoảng cách từ O đến giá của lực F d Khoảng cách từ điểm đặt của lực F đến trục quay Câu 7 Một vật có trục quay cố định chịu tác dụng của 1 lực F thì a Vật chuyển động quay b Vật đứng yên c Vật vừa quay vừa tịnh tiến d Vật chuyển động quay khi giá của lực không đi qua trục quay Câu 8 Một vật không có trục quay cố định khi chịu tác dụng của ngẫu lực thì sẽ a Chuyển động tịnh tiến b Chuyển động quay c Vừa quay vừa tịnh tiến d Cân bằng Câu 9 Chọn câu sai a Khi giá của lực đi qua trục quay thì vật cân bằng b Mô men ngẫu lực phụ thuộc vào vị trí trục quay Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. c Đơn vị của mô men ngẫu lực là d Mô men của lực tuỳ thuộc vào cánh tay đòn của lực Câu 10 Cánh tay đòn của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.