TAILIEUCHUNG - Mạch điện dòng một chiều

Dòng điện không đổi . Bản chất dòng điện: dòng các hạt điện chuyển động có h-ớng, chiều của hạt r d-ơng I Trong dung Trong chất Trong kim khí dịch điện phân loại Trong Chõn khụng, ch?t bỏn d?n ? .. Những đại l-ợng đặc tr-ng: • C-ờng độ dòng điện= điện l-ợng qua S/s dq I= dt • Véc tơ mật độ dòng điện r M tai điểm M có gốc tại M, J chiều chuyển động hạt dSn d-ơng, giá trị r r dI = JdS n = JdS dI r r J= A/m2 dS n I = dI =. | MẠCH ĐIỆN DÒNG MỘT CHIỀU 1. Dòng điện không đổi . Bản chất dòng điện dòng các hạt điện chuyển động có hướng chiều của hạt dương E Trong kim loại Trong dung dịch điện phân Trong chất khí Trong Chân không chất bán dẫn . Những đại lượng đặc trưng M Cường độ dòng điện điện lượng qua S s I ậ q J dq J Idt It 1C Véc tơ mật độ dòng điện tai điểm M có gốc tại M chiều chuyển động hạt dương giá trị J A m2 dSn dSn di JdSn dS I ídl íĩdS S

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
225    52    1    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.