TAILIEUCHUNG - Sổ tay Trắc Địa

Hệ chiếu Gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss - Kruger. Trong hệ tọa độ vuông góc Gauss - Kriuger người ta chia trái đất thành 60 múi dọc theo kinh tuyến, mỗi múi 6 độ. Số thứ tự của múi được đánh số từ 1 đến 60 từ kinh tuyến gốc về phía Đông. Kinh tuyến giữa của múi gọi là kinh tuyến trục độ kinh của kinh tuyến trục của múi bất kì | Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm So tay trắc địa TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT CÔNG TY TVTK CAU LỚN HAM TÀI LIỆU NỘI BỘ Sổ tay HƯỚNG DAN trắc ĐỊA Xuất bản lần thứ nhất Mực Lực TÀI LIỆU PHẦN I. CÁC KỸ NÀNG cơ BẢN TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH. 1. Một số qui trình qui phạm trong khảo sát. 02 2. Kiểm soát thi công Cọc khoan nhồi cầu bê tông cầu thép . 03 4. Kiểm soát thi công cầu nhịp khung T khối K mố neo giếng chìm . 5. Đo đạc kiểm tra cầu treo dây văng cầu treo dây võng. . PHẦN II. PHÂN LOẠI HỆ TỌA ĐỘ TRONG TRẮC ĐỊA 1. Hệ tọa độ HN-72 04 2. Hệ tọa độ VN-2000 08 PHẦN III. CÁC KỸ NÀNG sử DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ. 1. Máy toàn đạc điện tử NIKON DTM 552 520 . 10 2. Máy toàn đạc điện tử TOPCON GPT 3002LN 13 PHẦN IV. CÁC KỸ NÀNG xử LÝ số LIỆU TRÊN CÁC LOẠI PHẦN MEM. . Phần mềm Bình sai luới khống chế trắc địa 1. Phần mềm CIDALA 16 2. Phần mềm PRONET2002 22 3. Phần mềm BINHSAIDOCLAP 28 4. Các phần mềm trên EXCEL 34 . Phần mềm xử lý địa hình 1. Phần mềm SOFTDESK 34 2. Phần mềm Nova_TDN 64 3. Phần mềm MAPINFOR . 4. Phần mềm MICRO95 . 5. AutoCAD Land Development Desktop 2i 69 PHẦN V. THỦ THUẬT TRONG xử LÝ số LIỆU - MỘT số CÔNG THỨC 1. Chuyển số liệu từ phần mềm bất kỳ sang phần mềm Softdesk. 92 2. Một số công thức tính toán. phần phụ lục 95 3. Một số công nghệ tự động hóa thành lập bản đồ địa hình 105 4. Qui trình và công nghệ qui trình thành lập bản đồ số 106 5. Tạo thu viện mẫu ký hiệu khảo sát địa hình trong phần mềm 106 6. Một số từ Anh -Việt thuờng dùng trong trắc địa 108 7. Máy tính và khuôn dạng bản vẽ 113 . biên soạn tiếp Author VTB-SURVEY BRITEC 1 Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm So tay trắc địa PHẦN I. CÁC KỸ NÀNG cơ BẢN TRONG TRẮC ĐỊA GÔNG TRÌNH. 1. MỘT số QUI TRÌNH QUI PHẠM TRONG KHẢO SÁT CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA LƯỚI TAM GIÁC NHÀ NƯỚC HẠNG II III IV VÀ ĐƯỜNG CHUYỀN ĐA GIÁC HẠNG IV Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp hạng luới tam giác II III IV Chiều dài cạnh Km 7-10 5-8 2-5 Sai số tuơng đối cạnh đáy 1 300 000 1 200 000 1 100 000 Sai số tuơng đối

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.