TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 6 NHỮNG TÍNH CHẤT TỪ CỦA CÁC CHẤT

Khi n?m trong t? tru?ng ngoài B0 m?i ch?t d?u b? t? hoỏ và trong chỳng cú m?t r' t? tru?ng ph? riờng hay vộc to t? B = T? tru?ng t?ng h?p trong ch?t là: r r r Thuận từ BB0 r Tớnh ch?t t? th? hi?n qua vi?c hỳt cỏc v?t li?u Fe Sắt từ Bb0 nhiều | BÀI GIẢNG VẬT Lý ĐẠI CƯƠNG Tác giả PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa Hà nội Chương 6 NHŨNG TÍNH CHẤT TỪCỦA CÁC CHẤT Tính chất từ thể hiện qua việc hút các vật liệu Fe Khi nằm trong từ trường ngoài B0 mọi chất đều bị từ hoá và trong chúng có một từ trường phụ riêng hay véc tơ c. ư từ B m A 1 A _ 1 i 1 Ẵ J 1 A Từ trường tông hợp trong chất là Thuận từ B B0 B B B B0 B B 0 B ------ B Nghịch từ B B0 B - . I B B0 B Sắt từ B B0 nhiều B0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.