TAILIEUCHUNG - Prey to Thievery

This is a case study that weighs the influence of a long-term lobbying campaign by the Canadian Recording Industry Association (CRIA), representing the multinational recording companies Warner, EMI, Sony-BMG, and Universal. In 1997, Canada signaled its intent to reform copyright for the digital age. This study uses

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.