TAILIEUCHUNG - Đặc điểm của nghành chân khớp

Có bộ xương ngoài bằng kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ. - Các chân phân đốt khớp động với nhau. - Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với lột xác. | Slide1 Kiểm tra bài cũ 1) Em hãy nêu đặc điểm chung của lớp sâu bọ? Đặc điểm để nhận dạng động vật thuộc lớp sâu bọ? Sâu bọ có các đặc điểm chung như: Cơ thể có ba phần riêng biệt, đầu có một đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Hô hấp bằng ống khí(bụng) Slide2 2) Hãy kể tên các lớp động vật thuộc ngành chân khớp? Em có nhận xét gì về số lượng loài và môi trường sống Ngành chân khớp? Gồm có ba lớp Lớp giáp xác Lớp hình nhện Lớp sâu bọ Số lượng loài rất lớn khoảng 1 triệu loài Sống ở nhiều môi trường khác nhau Slide3 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP điểm chung Slide4 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Slide5 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Slide6 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Slide7 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Slide8 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Slide9 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Các em thảo luận nhóm ( 4 phút) và đánh dấu (x) vào ô trống ở hình để lựa chọn các đặc điểm được coi là Đặc điểm chung của ngành chân khớp. Slide10 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP điểm chung -Có bộ xương ngoài bằng kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ. - Các chân phân đốt khớp động với nhau. - Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với lột xác. II. Sự đa dạng ở ngành chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống Slide11 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nhện Châu chấu Con tôm Slide13 Bảng 1 đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của chân khớp stt Tên đại diện Môi trường sống Các phần cơ thể Râu Chân ngực (số đôi) Cánh Nước Nơi ẩm ở cạn Số Lượng Không Không có Có 1 Giáp Xác (tôm sông) 2 Hình nhện (Nhện) 3 Sâu bọ (châu Chấu) + + + 2 3 2 1 đôi + 5 đôi 3đôi + + 2 2 đôi 4đôi Slide14 Tiết: 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ. - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.