TAILIEUCHUNG - MẠCH ĐIỆN TỬ - CHƯƠNG SỐ 1

Trong chương này, chúng ta khảo sát một số mạch ứng dụng căn bản của diode bán dẫn (giớ chỉnh lưu và diode zener - Các diode đặc biệt khác sẽ được bàn đến lúc cần thiết). Tùy theo nhu c các mô hình lý tưởng, gần đúng hay thực sẽ được đưa vào trong công việc tính toán mạch. | 1 Page 1 of 22 22 u MẠCH ĐIỆN TỬ CHƯƠNG I MẠCH DIODE 1. Mục tiêu 2. Kiến thức cơ bản cần có khi học chương này. 3. Tài liệu tham khảo liên quan đến chương. 4. Nội dung Đường thẳng lấy điện. Diode trong mạch điện một chiều. Diode trong mạch điện xoay chiều. Mạch cắt Clippers . Mạch ghim áp Clampers . Mạch dùng diode zener. Mạch chỉnh lưu bội áp. Bài tập cuối chương. 5. Vấn đề nghiên cứu của chương kế tiếp. Trong chương này chúng ta khảo sát một số mạch ứng dụng căn bản của diode bán dẫn gi chỉnh lưu và diode zener - Các diode đặc biệt khác sẽ được bàn đến lúc cần thiết . Tùy theo nhu c các mô hình lý tưởng gần đúng hay thực sẽ được đưa vào trong công việc tính toán mạch. ĐƯỜNG THẲNG LẤY ĐIỆN LOAD LINE Xem mạch hình Nguồn điện một chiều E mắc trong mạch làm cho diode phân cực thuận. Gọi Id là dòng đ file D My Documents My eBooks Study Cac bai giang ve KT mach dien tu-Viet Nam 1. 1 23 2000 1 Page 2 of 22 qua diode và VD là hiệu thế 2 đầu diode ta có Id Io exp Vp 71 VT Trong đó I0 là dòng điện rỉ nghịch VT Ũ 026V ở nhiệt độ bình thường 3 ŨŨUK e h 1 khi Id lớn vài mA trở lên h 1 Khi Id nhỏ và diode cấu tạo bằng Ge h 2 Khi Id nhỏ và diode cấu tạo bằng Si Ngoài ra từ mạch điện ta còn có E - VD - VR 0 Tức E VD RId Phương trình này xác định điểm làm việc của diode tức điểm điều hành Q được gọi l đường thẳng lấy điện. Giao điểm của đường thẳng này với đặc tuyến của diode Id ACVd là điểi . DIODE TRONG MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Trong mạch điện một chiểu người ta thướng dứng kiểu mâu gân đúng hoặc lý tưởng trong việc phân tích mạch. Xem mạch điện hình Trong kiểu mẫu gần đúng khi nguồn một chiều E cổn nhỏ hon điện thê ngưỡng VK của diode VK 0 7V ở diode Si và 0 3V ở diode Ge thì diode được xem như chưa dẫn điện tức Ip 0. Mạch lúc này được xem như hở. KhiE V thì diode dẫn điện và điện thế giảm qua diode Vp được xem như không đỗi và bằng điện thế ngưỡng Vj r khi dỏng điện chạy qua diode thay đỗi tức khi nguồn một chiều E thay đổi . -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.