TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 625

Tham khảo bài viết 'đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 625', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 07 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 625 Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng với quan điểm của Lamac về tiến hoá A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng. B. Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuộc vào cách li sinh sản và khả năng phát sinh các đột biến. C. Hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi. D. Sự thay đổi một cách chậm chạp và liên tục của môi trường sống là nguyên nhân phát sinh các loài mới từ một loài tổ tiên ban đầu. Câu 2 Đặc điểm nào sau đây về sự phân tầng của các loài sinh vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới là đúng A. Các loài thực vật hạt kín không phân bố theo tầng còn các loài khác phân bố theo tầng. B. Sự phân tầng của thực vật và động vật không phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái. C. Sự phân tầng của các loài thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật. D. Các loài thực vật phân bố theo tầng còn các loài động vật không phân bố theo tầng. Câu 3 Một gen có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A T 600 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại của gen trên là A. A T 1200 G X 300. B. A T 600 G X 900. C. A T 300 G X 1200. D. A T 900 G X 600. Câu 4 Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên phát biểu nào sau đây không đúng A. Trong các hệ sinh thái trên cạn sinh vật sản xuất gồm thực vật và vi sinh vật tự dưỡng. B. Các hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên và có thể bị biến đổi dưới tác động của con người. C. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước chỉ có một loại chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật sản xuất. D. Các hệ sinh thái tự nhiên trên Trái Đất rất đa dạng được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn và các nhóm hệ sinh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.