TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO - Cây có múi part 9

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso - cây có múi part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quyến I - CÁ Y CÓ M úỉ. Phấn lỉ - Hệ thCny đám bủo chất lượng - Tât cả các nguyên vật liệu mua vào có kiểm tra tính đồng nhất với các chi tiết thỏa thuận khi mua không Có biện pháp nào để tách phân loại các nguyên vật liệu không đúng quy cách hay hư hỏng ra không - Các nguyên vật liệu nguy hiểm như hóa chất có dán nhãn rõ ràng và bảo quản ỏ nơi thích hợp không - Các thành viên có ý thức về các vấn đề về bảo vệ sức khỏe an toàn và cách bảo quản sử dụng các nguyên vật liệu nguy hiểm không 5. về kiểm tra chát lượng - Cấc chi tiết đặc điểm chất lượng có được định nghĩa rõ ràng và ghi chép ra hay không - Chương trình kiểm ưa chất lượng có kết hợp với một kế hoạch tiếp thị và các chi tiết về thị trường không - Các chi tiết về chat lượng có thay đổi trước các biến động nhất thời của giá cả không - Có theo dõi sản phẩm ở mỗi công đoạn sản xuất phân phôi và tiếp thị không - Các biện pháp kiểm tra chất lượng có được xây dựng khách quan và dựa trên phương pháp thống kê không - Các nhân viên tiến hành việc kiểm tra chất lượng có được huấn luyện phù hợp không - Các kết quả của hoạt động kiểm tra chất lượng có được đánh giá và áp dụng không - Các kết quả của việc kiểm tra đánh giá theo dõi có dẫn đến thay đổi chất lượng không 117 Kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn Cịuủ theo iSO 6. về các biện pháp sửa chữa - Các trách nhiệm về hoạt động sửa chữa đã được xác định rõ ràng không - Có biện pháp để tiến hành sửa chữa hiệu quả không - Có xác định được các chi phí do mất châ t lượng không - Có thường xuyên rà soát lại hệ thông không Các kết quả và lập kế hoạch khi rà soát lại hệ thông có được thông báo và theo dõi lại không - Có biện pháp nào khuyên khích mọi người đề xuất các biện pháp phòng ngừa không Các kết quả đánh giá kiểm tra chất lượng có được phổ biến suốt quá trình sản xuất và tiếp thị không 7. Thu thập thông tin - Có một hệ thống thu thập thông tin thích hợp để có thể đo được mức độ tiến triển của sản xuất và chất lượng sản phẩm không - Các sô liệu có dễ dàng lưu trữ và theo dõi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.