TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện tử môn sinh học: châu chấu

Khả năng di chuyển của châu chấu linh hoạt hơn nhờ đôi càng (do đôi chân sau phát triển thành), chúng luôn giúp cơ thể bật ra khỏi chỗ bám đến nơi an toàn rất nhanh chóng. Nếu cần đi xa, từ cú nhảy đó, châu chấu giương đôi cánh ra, có thể bay từ nơi này đến nơi khác. | Chaứo mửứng caực bán Đến với mụn sinh học LỚP SÂU BỌ Bài 26 Chãu Chaỏu NỘI DUNG BÀI HỌC I. CẤU TẠO NGỒI VÀ DI CHUYỂN II. CẤU TẠO TRONG III. DINH DƯỠNG IV. SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN Cấu tạo ngồi và di chuyển Đầu Ngực Bụng Mắt kộp Rõu Chõn Lỗ thở Cỏnh Cơ quan miệng 2 4 5 6 3 1 Trờn mỗi phần cơ thể chõu chấu cú những bộ phận nào? Châu chấu di chuyển bằng những hình thức nào? Bị: bằng 3 đơi chân Nhảy nhờ đơi chân sau (càng) Bay bằng 2 đơi cánh 1. Chõu chấu sống ở đõu? Chõu chấu thường sống ở cỏnh đồng lỳa. Cõu hỏi thảo luận 2. So với cỏc lồi sõu bọ khỏc như: bọ ngựa, cỏnh cam, kiến mối, bọ hung, khả năng di chuyển của chõu chấu cú linh hoạt hơn khụng? Tại sao? Khả năng di chuyển của chõu chấu linh hoạt hơn nhờ đụi càng (do đụi chõn sau phỏt triển thành), chỳng luụn giỳp cơ thể bật ra khỏi chỗ bỏm đến nơi an tồn rất nhanh chúng. Nếu cần đi xa, từ cỳ nhảy đú, chõu chấu giương đụi cỏnh ra, cú thể bay từ nơi này đến nơi khỏc. KẾT LUẬN Chãu chaỏu thửụứng gaởp ụỷ caựnh ủồng luựa. Cụ theồ gồm 3 phần: + ẹầu: Rãu, maột keựp, cụ quan mieọng. + Ngửùc: 3 ủõi chãn, 2 ủõi caựnh. + Búng: Nhiều ủoỏt, moĩi ủoỏt coự loĩ thụỷ. Di chuyeồn: Boứ, bay, nhaỷy. II. Cấu tạo trong Mời cỏc bạn xem hỡnh và nờu từng cơ quan của chõu chấu: 1. Lỗ miệng 2. Hầu 3. Diều 4. Dạ dày 5. Ruột tịt 6. Ruột sau 7. Trực tràng 8. Hậu mụn 9. Tim 10. Hạch nĩo 11. Chuỗi thần kinh bụng 12. Ống bài tiết Thảo luận nhúm và trả lời cõu hỏi Chõu chấu cú những hệ cơ quan nào? Trỡnh bày đặc điểm của từng hệ cơ quan đú? Cễ QUAN ẹAậC ẹIỂM Hệ tiờu húa Cú thờm ruột tịt tiết dịch vị Hệ bài tiết Cú nhiều ống bài tiết lọc chất thải rồi đổ vào ruột sau Hệ hụ hấp Cú cỏc lỗ thở và hệ thống ống khớ phõn nhỏnh đem ụxi đến cỏc tế bào Hệ tuần hồn Đơn giản, tim hỡnh ống gồm nhiều ngăn ở mạch lưng, hệ mạch hở Hệ thần kinh Dạng chuỗi hạch, hạch nĩo phỏt triển Hệ tiêu hố và hệ bài tiết của châu chấu cĩ quan hệ với nhau như thế nào? ? Các ống bài tiết lọc chất thải đổ vào cuối ruột giữa và đầu ruột sau, để chất bài tiết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.