TAILIEUCHUNG - Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số 37 2011 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An ngày 01 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 17 2010 NĐ-CP ngày 04 3 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản Căn cứ Quyết định số 216 2005 QĐ-TTg ngày 31 8 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất Trên cơ sở Công văn số 2215 TTg-KTN ngày 11 11 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đấu giá hạn chế quyền sử dụng đất ở trong vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An Căn cứ Thông tư số 23 2010 TT-BTP ngày 06 12 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17 2010 NĐ-CP ngày 04 3 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản Căn cứ Thông tư số 137 2010 TT-BTC ngày 15 9 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 414 TTr-STP ngày 15 tháng 4 năm 2011 và Báo cáo số 544 BC-STP ngày 19 5 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An Quyết định số 110 2008 QĐ-UBND ngày 26 12 2008 ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quyết định số 52 2009 QĐ-UBND ngày 27 5 2009 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 99 2010 QĐ-UBND ngày 08 12 2010 ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình có thu nhập thấp khó khăn về đất ở tại khu vực nông thôn để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.