TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện tử môn sinh học: Hoạt động của tôm sông

Tôm trong tiếng Việt là phần lớn các loài động vật giáp xác trong bộ Decapoda, ngoại trừ cận bộ Brachyura bao gồm các loài cua, cáy và có thể là một phần của cận bộ Anomura bao gồm các loài tôm ở nhờ (ốc mượn hồn). | Tiết 23 THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng 1- Cô theå meàm khoâng phaân ñoát 2- Coù voû ñaù voâi 3- Khoang aùo phaùt trieån 4- Heä tieâu hoùa phaân hoùa 5- Cô quan di chuyeån thöôøng ñôn giaûn Quan sát tranh, nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm? KIỂM TRA BÀI CŨ LÔÙP SAÂU BOÏ NGÀNH CHÂN KHỚP NGÀNH CHÂN khíp NGÀNH CHÂN KHỚP Tôm sông Bướm Nhện Lớp giáp xác Lớp sâu bọ Lớp hình nhện Bướm Nhện Chương V: Ngành chân khớp Lớp giáp xác Tiết 23 THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng CÊu t¹o ngoµi cña t«m TiÕt 23 : THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng I, CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn 1. Vá c¬ thÓ TiÕt 23 : THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng bảo vÖ chç b¸m cho c¬ che chë - Kitin ngÊm canxi -> vá cøng I, CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn Vá t«m ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? Nªu vai trß? Vá t«m gåm nhiÒu ®èt khíp ®éng víi nhau --> t«m cö ®éng ®­îc dÔ dµng TiÕt 23 : THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng I, CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn 1. Vá c¬ thÓ Vá t«m cøng mµ c¬ thÓ vÉn co duçi ®­îc, t¹i sao? Khi nµo vá t«m cã mµu hång? Vá t«m cã chøa c¸c h¹t s¾c tè. Khi cã nhiÖt ®é cao t¸c ®éng lªn vá t«m thì c¸c h¹t s¾c tè chuyÓn sang mµu hång Trả lêi I, CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn 1. Vá c¬ thÓ TiÕt 23 : THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng H·y nghiªn cøu (sgk) vµ cho biÕt c¸c h¹t s¾c tè cã vai trß gì ®èi víi ®êi sèng cña t«m? Gióp t«m thay ®æi mµu s¾c theo sù thay ®æi mµu s¾c cña m«i tr­êng => nh»m trèn tr¸nh kÎ thï vµ b¾t måi Trả lêi TiÕt 23 : THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng I, CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn 1. Vá c¬ thÓ TiÕt 23 : THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t ®éng sèng cña t«m s«ng 1. Vá c¬ thÓ I, CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn 2. C¸c phÇn phô t«m vµ chøc n¨ng C¬ thÓ t«m chia lµm mÊy phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo? phÇn ®Çu - ngùc PhÇn bông a) Đầu - ngực: TiÕt 23 : THùC HµNH: Quan s¸t cÊu T¹o ngoµi vµ ho¹t

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.