TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO - Cây có múi part 7

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso - cây có múi part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kỹ thuủt trồng chăm sóc cây Ún quừ theo ISO gìn các sản phẩm do khách hàng cung cấp đó là những sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm ở đẩu vào của quá trình sản xuất giúp cho việc tạo ra sản phẩm cuối cùng hay cho cấc hoạt động có liên quan. . Các đặc điểm chi tiết về sản phẩm và khả năng theo dõi Thiết lập và duy trì các phương pháp trong từng điều kiện cụ thể để theo dõi sản phẩm nguồn gốc và trạng thái qua suốt hệ thống sản xuất và phân phô i. Nơi nào có một yêu cầu cụ thể hãy xác định và ghi lại thông tin về các đợt sản phẩm. . Kiểm tra quy trình Các quy trình sản xuất đều cố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cần bảo đảm rằng tất cả các giai đoạn của quy trình sản xuất đều được kiểm soát. Bao gồm những việc kiểm tra sau đây - Các biện pháp đã nêu các mô tả về cách thức tiến hành các quá trình sản xuất. - Xử lý các thiết bị và điều kiện làm việc thích hựp. - Sự phù hợp giữa các mã với các đặc điểm chi tiết tương ứhg. - Các hệ thống theo dõi và kiểm ưa. - Công nhận các quy trình và thiết bị là phù hợp. - Các tiêu chuẩn về tay nghề phải được ghì rõ ràng và sát thực tế. - Bảo dương thiết bị để băo đảm sản xuất liên tục. - Kiểm .tra các quy trình đặc biệt dó là các quy trình không thể kiểm tra giám sát và thử trong quá trình sản xuât thí dụ như xử lý hoá chất sau thu hoạch . 88 Qityển ỉ - CÁy CÓ MỦ ì. Phẩn lí - Hệ thốnịi đàm hủo chất lượnịị . Giám sát và thử kiểm tra Thiết lập và chú thích các biện pháp giám sát và thử kiểm tra để xác nhận sản phẩm cũng như các hoạt động liên quan đáp ứng các yêu cầu đề ra. Cần có các biện pháp giám sát và thử kiểm tra ở đầu vào trong quy trình và đầu ra của quá trình sản xuất. . Kiểm soát việc giám sát đo đạc và thử thiết bị Các hoạt động giám sát đo đạc hay thử thiết bị phải được bảo đảm điều chỉnh và duy trì hợp lý. Bảo đảm các thiết bị được sử dụng đúng và chúng thích hợp cho công việc và các quy định kèm theo. . Giám sát và kiểm tra trạng thái Có một hệ thống theo dõi chỉ ra sản phẩm đạt yêu cầu đang .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.