TAILIEUCHUNG - Phát triển những nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Người là hiện thân của đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, đạo đức là "gốc" của người cách mạng | Phát triển những nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên Phạm Thị Nết TS Học viện Chính trị quốc gia Khu vực I Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục rèn luyện đạo đức cho cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Người là hiện thân của đạo đức cách mạng là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức cách mạng cho toàn Đảng toàn quân toàn dân ta noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Người nhấn mạnh Người cách mạng phải có đạo đức không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân 1 . Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa 2 . Tìm hiểu đặc điểm và quy luật hình thành tư tưởng đạo đức mới của Hồ Chí Minh nổi bật những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới cơ bản sau đây 1 - Tu dưỡng rèn luyện bền bỉ hằng ngày gắn với thực tiễn cách mạng Theo quan niệm của Hồ Chí Minh Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng vàng càng luyện càng trong 3 . Muốn có được những phẩm chất đạo đức đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên và cả quần chúng nhân dân lao động phải gian nan rèn luyện kiên trì và nhẫn nại . Bởi khác với nhiều lĩnh vực khác của đời sống con người ở đây việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của mỗi con người cũng như việc xây dựng một nền đạo đức mới trong xã hội không phải là một việc đơn giản có thể hoàn thành ngay trong một sớm một chiều. Mà ngược lại đây là một quá trình liên tục lâu dài thường xuyên và cực kỳ gian khó. Trong mỗi con người cũng như trong toàn xã hội đều có mặt thiện và mặt ác có phần tốt và phần xấu cùng tồn tại. Các mặt đối lập đó thường xuyên đấu tranh giằng co lẫn nhau. Việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức sẽ làm cho phần tốt cái thiện sẽ nảy nở như hoa mùa xuân còn phần xấu cái ác sẽ dần bị hạn chế thu hẹp đi đến bị loại bỏ. Muốn làm được vậy phải có đức tính dũng cảm đức hy sinh. Rèn luyện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.