TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1349/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1349 QĐ-TTg Hà Nội ngày 09 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tờ trình số 1291 TTr-BNN-TCTS ngày 12 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH 1. Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phải phù hợp với Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đồng thời phải tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 2. Các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được xây dựng thành một hệ thống trên cơ sở lợi dụng tối đa các địa điểm có điều kiện tự nhiên thuận lợi gần các ngư trường vùng biển có tần suất bão cao phù hợp tập quán của ngư dân đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. 3. Chú trọng xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở hải đảo nhất là những đảo tiền tiêu của Tổ quốc đảo có vị trí quan trọng về hậu cần dịch vụ nghề khai thác xa bờ kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng cá bến cá đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 quy hoạch cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng ở biển đảo bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ven biển góp phần thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và giữ vững an ninh quốc phòng trên các vùng biển và hải đảo. II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH 1. Hoàn chỉnh hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ven biển đảo các cửa sông cửa lạch có điều kiện tự nhiên thuận lợi đáp ứng nhu cầu neo đậu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.