TAILIEUCHUNG - Nghị định về quản lý chất thải rắn

uản lý chất thải rắn, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến chất thải rắn. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 59 2007 NĐ-CP Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chất thải rắn CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng NGHỊ ĐỊNH Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Nghị định này quy định về hoạt động quản lý chất thải rắn quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến chất thải rắn. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức hộ gia đình cá nhân trong nước tổ chức cá nhân nước ngoài sau đây gọi tắt là các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến chất thải rắn trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định trong Nghị định này thì áp dụng Điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 2 1. Hoạt động quản lý chất thải rắn bao gồm các hoạt động quy hoạch quản lý đầu tư xây dựng cơ sở quản lý chất thải rắn các hoạt động phân loại thu gom lưu giữ vận chuyển tái sử dụng tái chế và xử lý chất thải rắn nhằm ngăn ngừa giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khoẻ con người. 2. Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn được thải ra từ quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân hộ gia đình nơi công cộng được gọi chung là chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn phát thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp làng nghề kinh doanh dịch vụ hoặc các hoạt động khác được gọi chung là chất thải rắn công nghiệp. 3. Chất thải rắn nguy hại là chất thải rắn chứa các chất hoặc hợp chất có một trong những đặc tính phóng xạ dễ cháy dễ nổ dễ ăn mòn dễ lây nhiễm gây ngộ độc hoặc các đặc tính nguy hại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.