TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi bò sữa, bò thịt ở gia đình part 5

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi bò sữa, bò thịt ở gia đình part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | thân giống phàn gốc và dùng chân dậm chặt đất lấp phằ gốc để rễ cỏ tiếp xúc chặt với đất tạo điều kiện độ âì chóng nẩy mầtn và đạt tỳ lệ sống cao. Nếu dùng hạt gieo rải đều theo hàng rạch và dùng đ nhồ lấp kín hạt một lớp mỏng hoặc dùng tay khỏa đều h với đất theo hàng trồng. Chăm sóc Sau khi trồng 15-20 ngày kiếm tra lệ sống những chỗ không có thân mầm xanh mọc thì trồ dặm bổ sung. Nếu là cây con mọc từ hạt thì phải chờ đ khi phân lập ró rất đễ nhằm lẫn với cò dại mọc mới chi sóc cỏ trong hàng và trồng tla bổ sung. Chăm sóc làm dại 2 lần trước khi cỏ phát triển tốt phù kín mặt đ Dùng phân urê bón thúc khi thảm cỏ nảy măm vã sau I làm cỏ dại. - Thu hoạch Lứa đầu thu hoạch khi thảm cò tre được 60 ngày tuổi các lứa tái sinh thu hoạch khi thảm có dộ cao 45 60 cm tùy theo mùa và trạng thái p dục của cò . Phần gốc để lại là 10 - 15 cm. Trồng cỏ ghinê để chãn thả thỉ hai lứa đầu tiên p thu cắt đến lứa thứ 3 mới đưa bò vào chăn thả. Thảm chăn thả co đô cao 35 40 cm là hợp lý. Thời gian n đê cỏ tái sinh mọc lại chu kỳ chăn thả khoảng 25 ngày và thời gian chãn thả gia súc liên tục trên một lê không quá 4 ngày. 3. CÓ păngôla Digitaria decumbens Là loài cỏ thân bò che phủ mặt. đất sinh trưởng nh vào mùa mưa đủ ấm và có chê đô nhiệt vả ánh sáng tl 66 hợp. Mùa khô lạnh cỏ sinh trưởng rất yếu. cỏ păngôla trồng làm bái chân thà gia sức hoặc thu cảt chát xanh phai làm cồ khô dụ trữ trong mùa khô lạnh. Nhân giống bàng thân. Thời vụ gieo trỗng Dầu mùa mưa là thích hợp. - Chuẩn bị đất Dất trồng cỏ păngôla cần được làm kỹ cày biía 2 3 lằn đảm bảo đất nhỏ tơi xốp sạch cò dại mặt đất tròng bàng phẳng và rạch hàng trồng với khoảng cách hàng 50 60 cm. Đãu tư phân bón cho 1 ha cỏ tròng Phân hữu cơ Super lân Sulfat kali 10 tấn 150 - 200 kg 100 - 150 kg Dạm urê 250 - 300 kg Phân hữu cơ lân kali bón lót theo hàng rạch trước khi trồng cỏ. Phân đạm urê dùng để bón thúc sau khi gieo trồng và thu hoạch tập trung vào thời gian mùa mưa trong nàm . - Giống Trồng bằng thân hom cỏ giống có độ tuổi 75

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.