TAILIEUCHUNG - Thông báo số 290/TB-BGTVT

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐINH LA THĂNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 290 TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 2011 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐINH LA THĂNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Ngày 22 08 2011 tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam HHVN Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Cục HHVN. Cùng tham dự buổi làm việc gồm có lãnh đạo Văn phòng Bộ các Vụ tham mưu Thanh tra Bộ Cục QLXD cL CTGT Báo GTVT. Sau khi nghe lãnh đạo Cục HHVN giới thiệu quá trình hình thành xây dựng và phát triển của Cục báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị hiện nay nguyện vọng của cán bộ công nhân viên ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và các thành viên tham dự họp. Bộ trưởng đã kết luận như sau Ghi nhận những kết quả đóng góp to lớn của Ngành hàng hải Việt Nam trong thời gian qua. Trong thời gian tới Cục HHVN cần có những chương trình hành động cụ thể phát huy tối đa nội lực tạo bước đột phá để ngành Hàng hải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cũng như thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ sớm triển khai các nội dung sau 1. Đối với Cục Hàng hải Việt Nam. - Rà soát lại chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và đề xuất Bộ GTVT xem xét bổ sung sửa đổi cho phù hợp đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực nâng cao năng lực để bảo đảm thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý chuyên ngành hàng hải. - Nghiên cứu xây dựng đề án công nghiệp hóa hiện đại hóa ngành hàng hải Việt Nam cụ thể hóa việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý và phục vụ sản xuất hàng hải. - Rà soát lại cơ chế chính sách và đề xuất bổ sung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước phối hợp với Vụ Tài chính để xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho hoạt động của đơn vị chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ để nghiên cứu xây dựng đề án Quỹ bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải. - Tập trung hoàn thiện hệ thống VBPQPL tiếp tục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.