TAILIEUCHUNG - Sự tự tham chi ếu của cấu trúc trong C

List là 1 cấu trúc dữ liệu mà nó lưu giữ thông tin tổng quát về vị trí của phần tử tiếp theo. Các phần tử của “single linked list ” chỉ có vị trí tiếp theo. Trong C con trỏ được sử dụng để trỏ tới phần tử tiếp theo. Array(mảng): ta có thể truy nhập ở bất kì vị trí nào trong mảng ngay lập tức. Linked list: ta có thể thay đổi số phần tử dữ liệu của nó. | Chủ đề Sự tự tham chiếu của cấu trúc trong C Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn (single linked list), danh sách liên kết đôi (double linked list): Khởi tạo, thi hành. Thuật toán quét dữ liệu Thuật toán chèn, xoá. Sự tự tham chiếu của cấu trúc 1 hoặc nhiều thành phần của nó là con trỏ tới chính nó. struct list { char data; struct list *link; }; list item1, item2, item3; ‘a’; ‘b’; ‘c’; ; a c b Thi hành list trong C List là 1 cấu trúc dữ liệu mà nó lưu giữ thông tin tổng quát về vị trí của phần tử tiếp theo. Các phần tử của “single linked list ” chỉ có vị trí tiếp theo Trong C con trỏ được sử dụng để trỏ tới phần tử tiếp theo. Array(mảng): ta có thể truy nhập ở bất kì vị trí nào trong mảng ngay lập tức. Linked list: ta có thể thay đổi số phần tử dữ liệu của nó. Khai báo linked list typedef . elementtype;//kiểu dữ liệu phần tử typedef struct node{ elementtype element; node* next; }; node* root; node* cur; Hoặc: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.