TAILIEUCHUNG - Tự học iLife - p 25

Nghe một dự án Bạn có thể chơi một dự án để nghe nhạc mà bạn đã thêm vào thời gian. Một đường thẳng được gọi là di chuyển đầu đọc cùng thời gian với âm nhạc cho thấy khu vực hiện đang được phát. Bạn có thể nhấp và kéo điểm từ đầu đến một phần cụ thể của các bài hát để nghe nó. | WORKING WITH GARAGEBAND 09 Editing and Mixing Music 12 1 chapter -A. II DUPLICATE AN ARRANGE REGION 4 Press Option drag an arrange region to another part of the song. and then click and 5 Release the mouse button. The arrange region and all the regions within it are duplicated in the new location. How can I replace an arrange region in the timeline O Press and hold E3. 2 Click and drag one arrange region directly over another arrange region. 3 Release the mouse button. GarageBand replaces the second arrange region with the first one. 223 Play a Project You can play a project to hear the music you have added to the timeline. A vertical line called a playhead moves along the timeline with the music showing the region currently being played. You can click and drag the playhead to a specific part of the song to hear it. Play a Project O Click the Play button . You can also press Spacebar play a project. GarageBand plays the regions in the order they are arranged from left to right. The playhead moves with the music as it plays. Spacebar 2 Click the Play button or press 224 GarageBand pauses the music. 3 Click and drag the playhead to a different part of the song. You can also click E to move the playhead to the beginning. You can click E to move the playhead backward. You can click E to move the playhead forward. 4 Click the Play button E or press Spacebar GarageBand resumes playing the song. Click E to repeat the song after it finishes. WORKING WITH GARAGEBAND 09 Editing and Mixing Music 12 1 chapter -A. II How else can I monitor a song as it plays You can monitor the song as it plays using the LCD which stands for liquid crystal display. O Click the clock icon @ to display the LCD modes. Time 2 Click a mode. Selecting Time displays the absolute time in hours minutes seconds and fractions of a second. Selecting Measures displays musical time in measures beats and beat divisions. Selecting Tuner allows you to tune an instrument when it is connected through an .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    2    0    12-08-2020
3    8    0    12-08-2020
31    10    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
44    4    0    12-08-2020
6    5    0    12-08-2020