TAILIEUCHUNG - Những bài học lãnh đạo của Colin Powell (phần 2)

"Khi đầu óc nhân viên u mê thì lãnh đạo phải sáng suốt gấp đôi bình thường", đó là kinh nghiệm lãnh đạo của Colin Powell, Cựu ngoại trưởng Mỹ. Dưới đây là những bài học tiếp theo. | WT1 1 A 1 1 - x 1 T 11 z 1 Ầ Những bài học lãnh đạo của Colin Powell phân 2 Khi đầu óc nhân viên u mê thì lãnh đạo phải sáng suốt gấp đôi bình thường đó là kinh nghiệm lãnh đạo của Colin Powell Cựu ngoại trưởng Mỹ. Dưới đây là những bài học tiếp theo. Bài học 4 Không ngại thử thách các chuyên gia kể cả họ có lợi thế đi nữa. Học từ những chuyên gia quan sát và hợp tác với họ. Kể cả là chuyên gia thì cũng vẫn có giới hạn về kiến thức và kỹ năng. Thậm chí chính họ sẽ có lúc trở nên tự mãn và lười biếng. Lãnh đạo không phải là bắt người khác phục tùng. Chủ tịch tập đoàn Avis ông Xerox s Barry Rand cảnh báo nhân viên của mình rằng ông sẽ sa thải người lúc nào cũng chỉ biết nghe lời. Những nhà lãnh đạo giỏi thường khuyến khich nhân viên phát triển. Bài học 5 Đừng bao giờ coi thường tiểu tiết. Chiến thuật ngang bằng với việc thực thi nó. Tất cả những ý tưởng và tầm nhìn vĩ đại thế giới chẳng có giá trị gì nếu chúng không được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Những nhà lãnh đạo giỏi biết cách uỷ thác và giao quyền cho nhân viên nhưng hàng ngày họ vẫn để ý đến việc nhân viên làm. Trong khi đó những nhà lãnh đạo tồi tự huyễn hoặc mình là người nhìn xa trông rộng tự cho rằng mình không quan tâm đến chuyện vặt vãnh bình thường. Tuy nhiên những nhà lãnh đạo giỏi cũng biết rằng nếu họ quá quan tâm đến những việc nhỏ nhân viên sẽ chỉ tuân thủ một cách cứng nhắc thiếu sáng tạo. Vì vậy dù chú ý đến những chi tiết họ vẫn khuyến khích nhân viên chấp nhận thử thách. Bài học 6 Bạn chẳng bao giờ biết nếu bạn không thử. Chắc bạn biết câu Dễ nhận sự tha thứ hơn là sự cho phép . Nhà lãnh đạo giỏi không ngồi chờ may mắn. Họ thận trọng và không khinh suất. Họ nhận thức được một thực tế trong hầu hết các tổ chức là nếu bạn cứ đi xin phép đầy đủ mọi người thì chắc chắn sẽ có người không đồng ý. Vì thế tốt nhất là không nên hỏi tất cả. Những nhà quản lý tầm tầm bậc trung thường cho rằng Nếu không được cho phép hoàn toàn tôi không thể làm việc đó trong khi những nhà lãnh đạo giỏi tin rẳng Nếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2