TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật giao tiếp

Sự thiếu vắng giao tiếp tốt xảy ra vì người ta cho rằng năng lực giao tiếp là điều hiển nhiên. Họ nghĩ rằng một người hoặc được trời cho khiếu lém lỉnh hoặc không có khiếu đó. Thực ra giao tiếp là một nghệ thuật. Giống như bất kỳ năng lực nghệ thuật khác, nó đòi hỏi huấn luyện và kỷ luật. Thực hành sẽ cải thiện nó. Việc không ngừng nhận biết ở chỗ nào những lỗi lầm giao tiếp có thể mắc phải cũng giúp nâng cao nghệ thuật giao tiếp. Tôi cho rằng tự hỏi mình. | TKT K 1 J Ẵ. Nghệ thuật giao tiêp Sự thiêu vắng giao tiêp tốt xảy ra vì người ta cho rằng năng lực giao tiêp là điều hiển nhiên. Họ nghĩ rằng một người hoặc được trời cho khiêu lém lỉnh hoặc không có khiêu đó. Thực ra giao tiêp là một nghệ thuật. Giống như bất kỳ năng lực nghệ thuật khác nó đòi hỏi huấn luyện và kỷ luật. Thực hành sẽ cải thiện nó. Việc không ngừng nhận biêt ở chỗ nào những lỗi lầm giao tiêp có thể mắc phải cũng giúp nâng cao nghệ thuật giao tiêp. Tôi cho rằng tự hỏi mình những câu hỏi sau đây sẽ rất hữu ích. 1 Tôi đang nói chuyện về cái gì Trò chuyện phải có cơ sở vững chắc. Những người tham gia phải biêt chủ đề là gì. Nêu họ không biêt cuộc trò chuyện sẽ lệch lạc. Như bất kỳ công trình xây dựng vội vã nào chắc chắn nó sẽ rơi vào hỗn độn. Vì lý do đó những qui tắc sau đây phải được tuân thủ. Khởi đầu bằng cách nêu lên những quan điểm riêng của bạn một cách ngắn gọn nhất rõ ràng nhất có thể. Hãy để cho người kia diễn đạt lại những quan điểm đó bằng ngôn ngữ riêng của anh ta và đạt tới mức bạn thấy hài lòng. Tiêp đên hãy làm tương tự với những gì người kia muốn nói. Nêu bạn cương quyêt như vậy những gì bạn sắp nói tới sẽ rõ ràng ngay từ đầu. Và nêu sau đó bạn không vội vã bỏ những điểm chính yêu của câu chuyện chủ đề sẽ không bị lạc mất. 2 Tôi đang giao tiêp với ai Hầu hêt mọi người đều quan tâm đên những chủ đề nào đó mà không quan tâm đên những chủ đề khác. Nêu bạn và một ai khác có cùng sự quan tâm rất tốt. Nêu không bạn có thể cố gắng thiêt lập mối quan tâm đó. Nhưng nêu sau vài cố gắng đáng kể bạn thấy rằng người kia không đáp ứng thì bạn đừng ra sức làm gì. Nêu bạn cứ ra sức bạn sẽ rất thường thấy rằng mình chỉ phí thì giờ. 3 Cuộc giao tiếp diễn ra trong những hoàn cảnh nào Có những thời điểm và địa điểm để nói chuyện nghiêm túc những thời điểm và địa điểm để nói chuyện tầm phào và những thời điểm và địa điểm để không nói gì cả. Nhiều cuộc giao tiếp thân mật bị hỏng ngay từ đầu vì hai bên tham gia không nhận ra được sự khác biệt đó. Hãy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    9    2    12-08-2020
73    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2