TAILIEUCHUNG - Hạch toán tăng TSCĐ HH

Đối với TSCĐ thuộc nguồn kinh phí hình thành TSCĐ là số chi về thanh lý , nhượng bán; đối với TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh gồm giá trị còn lại và số chi thanh lý, nhượng bán. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN