TAILIEUCHUNG - Dynamic English Book 1

Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài thứ 1. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. | Dynamic English Phương pháp học đơn giản dế hiểu Book and Audio Boole ỉ news ej com Free http - Download phần mềm tài liệu học ngoại ngữ miễn phí Anh Pháp Đức Nga Trung Hàn Nhật Ý . Nha . Anh Ngữ sinh động bài 1. 26-January-2005 Dynamic English Lesson 1 Download RealAudio Nghe trực tiếp trên mạng Dynamic English Lesson 1 Download RealAudio Dynamic English Lesson 1 Download MP3 Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 1. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where Do You Come From Bạn từ đâu đến. Quí vị sẽ học cách hỏi và trả lời câu này dùng động từ COME ở thì hiện tại với đại danh tự I và YOU . Sau đó quí vị cũng học cách dùng câu nice to meet you hân hạnh gặp bạn và nghe đoạn giới thiệu ông Gary Engleton là người sẽ mách giúp quí vị dùng Anh ngữ trong mục Gary s Tips và Culture Tips . Có những từ ngữ cần nghe trước New York tên thành phố Nữu Ước thuộc tiểu bang New York. San Francisco tên thành phố San Francisco Cựu Kim Sơn thuộc tiểu bang California. City thành phố State tiểu bang. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang. The United States hay The . Hoa Kỳ. Bây giờ xin nghe phần đầu của bài học trong đó Kathy và Max nói họ từ đâu đến và Larry giới thiệu chủ đề bài học. CUT 1 Music Max Hi I m Max. Kathy Hello. My name is Kathy. Max and Kathy Welcome to New Dynamic English Larry Dynamic English is a beginning language course and an introduction to American people and culture. Today s unit is Where Do You Come From Kathy Good morning Max. How are you today Max Fine thank you. And you Kathy Just fine. Kathy Hello everyone. My name is Kathy. I come from New York. Max New York Kathy Yes New York. Where do you come from Max Max I come from San Francisco. Kathy San Francisco Max That s right. San Francisco California. Vietnamese

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    8    0    12-08-2020
4    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
116    28    0
23    25    0
135    15    0