TAILIEUCHUNG - Đáp án bài tập vật lý hạt nhân

Tham khảo tài liệu 'đáp án bài tập vật lý hạt nhân', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A O O O O O O B O O O O O C O O O O O O O O O O D O O O O O O O O O 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A O O O O O O O B O O O O O O O O O C O O O O D O O O O O 1C. 2D. 3D. 4D. 5C. 6B. 7B. 8D. 9C. 10C. 11A. 12A. 13C. 14C. 15A. 16A. 17C. 18D. 19B. 20C. 21D. 22A. 23D. 24C. 25D. 26B. 27A. 28D. 29C. 30B. 31B. 32D. 33B. 34A. 35B. 36B. 37C. 38C. 39B. 40A. 41D. 42A. 43D. 44B. 45C. 46A. 47D. 48A. 49C. 50B. 51D. 52B. 54A. 55B. 56A. 1. Chất phóng xạ 209 Po là chất phóng xạ a. Lúc đầu poloni có khối lượng 1kg. Khối lượng poloni còn lại sau thời gian bằng một chu kì là A. 0 5g B. 2g C. 0 5kg D. 2kg 2. Hạt nhân 226 Ra đứng yên phóng xạ a tạo thành hạt nhân X có khối lượng mX 221 970u. Cho biết mRa 225 977u m a 4 0015u với uc2 931MeV. Năng lượng toả ra của phản ứng A. 7 5623MeV B. 4 0124MeV C. 6 3241MeV D. 5 1205MeV 3. Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia a và một tia p- thì hạt nhân nguyên tử sẽ biến đổi như thế nào A. Số khối giảm 2 số prôtôn tăng 1. B. Số khối giảm 2 số prôtôn giảm 1. C. Số khối giảm 4 số prôtôn tăng 1. D. Số khối giảm 4 số prôtôn giảm 1. 4. Phân hạch hạt nhân 235U trong lò phản ứng sẽ tỏa ra năng lượng 200Mev. Nếu phân hạch 1g 235U thì năng lượng tỏa ra bằng bao nhiêu. Cho NA 6 mol A. 5 B. 5 C. 5 D. Một kết quả khác 5. Cho phản ứng hạt nhân 37 Cl X n ỈỊAr . Hạt nhân X là 17 18 A- 2 1 . p B. 1H C. 1 H D. p 6. Cho phản ứng H 3H He Jn 1 6Mey . Hỏi năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu Cho NA 6 mol A. 25 Mev B. 26 Mev C. Một kết quả khác D. 26 Mec 7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử A. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân. B. Hạt nhân trung hòa về điện. C. Số nơtrôn N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z. D. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn. 8. Chọn câu sai A. Một phản ứng .