TAILIEUCHUNG - Đề tài: "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "vận dụng quan điểm trong triết học mác - lê nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiêu. luẠn. tr-ỉỉt nạc A. PHAN MỞ ĐAU Xã hội loài người đã tổn tại phát triển và trải qua các hình thái kinh tế và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu ngừng lao động sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu bị huỷ cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền tảng hình thành tất cả các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần cuả hội .Qua đó ta thấy được tầm quan trong to lơn của kinh tế trong sụ tổn tại và phát triển của xã hội bởi vì kinh tế chinh là kết quả của quá trình lao động sản suất của cải vật chất. Không vượt khỏi quy luật khach quan nền kinh tế nước ta cũng là nên tảng cho sự tổn tại và phát triển của đất nước ta . Tháng 12 năm 1986 đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp và đề ra đường lối đổi mới kinh tế. Đó là chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Hơn 10 năm qua việc chuyển đổi kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội. Chính vì lý do đó mà em quyết định chọn đề tài trên cho bài tiểu luận này Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam HV phạm Nạc S-n 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiêu. luẠn. tr-ỉỉt nạc B. PHAN NỘI DUNG Chương I Cơ sở LÝ LUẬN VÊ CHUYỂN ĐổI VÊ NÊN kinh tế thị trường I. QUAN ĐIỂM TOÁN diện trong triết học mác - LÊ NIN Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt đông tích cực của xã hôi. Những quy luật mà triết học Mác-Lê nin phát hiện nó đã giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. Từ đó tích cực lao đông cải tạo thế giới nhằm mục đích phục vụ cho cuôc sống con người. Và mặc dù sự tổn tại phát triển của thế giới rất phức tạp nhưng cũng không thể vượt qua những quy luật khách quan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.