TAILIEUCHUNG - Đề tài: Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiểu luận triết học LỜI mở ĐẦu Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng dân tộc mình là một dân tộc nghèo một đất nước đang phát triển ở mức thấp. Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 sẽ có những bước tiến khổng lổ. Thực hiện tư tưởng vĩ đại của chủ tịch Hổ Chí Minh Lấy sức ta mà giải phóng cho ta chúng tôi phải tri thức hoá Đảng tri thức hoá dân tộc tiếp tục tri thức hoá công nông cả nước là một xã hội học tập phát huy truyền thống những ngày mới giành được độc lập 45 cả nước học chữ cả nước diệt giặc dốt cả nước diệt giặc đói. Phải nắm lấy ngọn cờ khoa học như đã nắm lấy ngọn cờ dân tộc. Một dân tộc dốt một dân tộc đói nghèo là một dân tộc yếu Lê Khả Phiêu- Tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam- Phát biểu tại hội thảo quốc tế tại Việt Nam trong thế kỷ 20 Không dân tộc chúng ta nhất định không phải là dân tộc yếu. Chúng ta đã từng chiến thắng bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thắng lợi đó là thắng lợi của lực lượng trí tuệ Việt Nam đối với lực lượng sắt thép và đô la khổng lổ của Mỹ. Con người Việt Nam đã làm được những điều tưởng như không thể làm được và tôi tin rằng con người Việt Nam trong giai đoạn mới với những thử thách mới vẫn sẽ làm được những điều kỳ diệu như thế. Đất nước Việt Nam sẽ sánh vai được với các cường quốc năm châu cho dù hiện nay chúng ta gặp rất nhiều khó khăn rất nhiều sự đối đầu. Chính vì niềm tin bất diệt đó mà tôi chọn đề tài Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước cho tiểu luận triết học của mình. Biết đâu trong chút kiến thức bé nhỏ này lại có điều gì thật sự hữu ích . 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiểu luận triết học Tiểu luận gồm có các nội dung sau A. Lời

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.